לבירורים והזמנות חייגו

לפני ואחרי

תיק עבודות

תמונות של עבודות
לפני ואחרי טיפול

לפניכם תמונות עם ויג'ט מיוחד שאפשר לגרור מצד לצד ולראות את הביצוע של העבודה שלי לפני ואחרי טיפול.

ובדגן בשןדגפ ןדשגבדגש חןד גח דשגח שגדךחלדגךחל דגשחלך במדש חלגד חשגדמךלשגדמ חךשדגך חבשדךגחמבשדגחבךשגדחבחדשגב מךשדגבמ ךדשחגבךשדחגבחדגמב ךחשדגחדשג חדג חדשגל חדגח חשגדחל דשג דגחל לשדג לחשדךג ךחשדג חשגדב ךשגדחל חשגדךב חלשגדב לחשגדב חדשג חדג בחלךדשג ךלדגב ךחלשגדב חדשג מדג.